start west vlaanderen
Start > meer weten? > charter
charter

charter

“Het charter waarborgt de gebruikers de eerbiediging van hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtruiging, hun privacy, hun veiligheid en hun gezondheid , voor zover de werking van Start West-Vlaanderen vzw en de integriteit van de medegebruikers en medewerkers niet in het gedrang komen. “(art. 20 BVR van 04.02.2011)

 

Dit charter vormt één geheel met de begeleidingsovereenkomst (protocol) en de individuele dienstverleningsovereenkomst van Start West-Vlaanderen vzw.

 

1.Basishoudingen in de begeleiding door Start West-Vlaanderen

 

“Start West-Vlaanderen vzw weigert niemand op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, of financieel onvermogen” (art.5 BVR van 04.02.2011)

 

Onze missie:

Start West-Vlaanderen wil ingaan op vragen van het gezin die te maken hebben met het samenleven in het gezin met een zoon/dochter met een ontwikkelingsvertraging, een verstandelijke handicap of een meervoudige handicap.

 

De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis met de zoon/dochter en de direct betrokkenen.

 

Onze visie en strategie:

We zijn overtuigd van de dynamische krachten zowel van de zoon/dochter zelf als van zijn gezin en willen deze ook versterken. We bieden gezinnen mogelijkheden aan om de opvoeding en begeleiding van hun zoon/dochter verder zelf op te nemen en zo te komen tot een nieuw evenwichtig en kwaliteitsvol leven.

We versterken de positieve krachten en de zelfbepaling van de zoon/dochter en van het gezin.

Bij dit alles zoeken we een evenwicht tussen de draaglast en de draagkracht van het gezin.

 

Daar waar ondersteuning van buitenaf nodig is informeren wij mensen over de verschillende  mogelijkheden. Hierbij bekijken we steeds de krachten in het natuurlijk netwerk van de familie en van de mantelzorg, vervolgens de mogelijkheden van de gewone, algemeen maatschappelijke ondersteuningsdiensten en tenslotte van de diensten voor gespecialiseerde zorg voor personen met een handicap.

We zijn overtuigd dat zij op deze wijze tot goede eigen keuzes en beslissingen kunnen komen.

 

Centraal hierbij staat het respect voor de eigenheid van uw zoon/dochter en uw gezin. Nooit zal een  begeleiding of een mogelijk antwoord opgedrongen worden.

Een warme en mensnabije aanwezigheid is hierbij een essentiële houding.

 

Het gezin kan naast de begeleiding door professionelen ook een beroep doen op de ervaringsdeskundigheid van de bezoekouders. Zij brengen een essentiële meerwaarde aan de begeleiding.

 

We verwachten zowel van de beroepskrachten als van de bezoekouders een grote deskundigheid. Deze wordt gedragen door en getoetst aan het team waarin gewerkt wordt.

 

Informatie:

Start West Vlaanderen verspreidt een digitale nieuwsbrief, die ook geraadpleegd kan worden via onze website.  De nieuwsbrief omvat informatie over onze werking, de sector en ervaringsuitwisseling van ouders.

 

Start West-Vlaanderen beschikt over een eigen facebookpagina. Hiermee wordt informatie gedeeld en wordt gecommuniceerd over activiteiten van onze eigen dienst en collega-diensten.

 

De dienstverlening van Start West-Vlaanderen wordt via de website bekend gemaakt: www.startwestvlaanderen.be

Gezinnen kunnen via info@startwestvlaanderen.be, telefonisch of via hun thuisbegeleider opmerkingen, suggesties, enz. over onze werking doorgeven. 

 

 

 

2. Bij het begin van een begeleiding

 

Thuisbegeleiding is een dienstverlening die door de overheid gesubsidieerd wordt, meer bepaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, afgekort het VAPH.

Hiervoor moeten we een aantal documenten door u laten invullen en bewaren voor de inspectie. Andere documenten moeten naar de administratie van het VAPH of de integrale toegangspoort jeugdhulpverlening (afgekort de ITP) gestuurd worden. (VAPH voor meerderjarigen, ITP voor minderjarigen)

 

2.1.  DE BEGELEIDINGSOVEREENKOMST (PROTOCOL)

 

Op dit blad worden naam en adres van de ouders of de bewindvoerder en naam van de zoon/dochter genoteerd. Dit is het contract. Hierin worden een aantal praktische afspraken geregeld alsook de wijze waarop de dienst met persoonlijke gegevens omgaat.

De ouder(s) of bewindvoerder en/of de persoon zelf ondertekenen deze overeenkomst.

 

 

2.2. DE BEGELEIDINGSFICHE

 

Op dit blad worden de begeleidingen bijgehouden. Na ieder huisbezoek zal de thuisbegeleider vragen de begeleidingsfiche te ondertekenen. Op deze wijze heeft de dienst een bewijs dat het bezoek effectief doorging.

 

3.     Begeleiding

 

3.1.  EEN BEGELEIDING OPSTARTEN

 

Bij het begin van de begeleiding ontvangt u de infomap (charter, decreet rechtspositie) van Start West-Vlaanderen waarin de mogelijke ondersteuning in grote lijnen uiteen gezet wordt.

 

U heeft recht om volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd te worden over alle aangelegenheden in verband met de begeleiding die u rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen.

Indien mogelijk zal de thuisbegeleider ook uw zoon of dochter informeren over onze dienstverlening aan de hand van de documenten in de infomap.

De thuisbegeleider zal u eveneens inlichten over de rechten van uw zoon/dochter in de jeugdhulpverlening conform de wettelijke bepalingen uit het decreet Rechtspositie van de Minderjarige

 

In het kader van de individuele dienstverleningsovereenkomst die we opstellen, kan u zich laten bijstaan door een persoon die voor u belangrijk is. We vermelden dan de de naam van deze belangrijke betrokken derde in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

 

In geval van echtscheiding, gaan we ervan uit dat de ouder die thuisbegeleiding aanvraagt de verplichting nakomt om de andere ouder hiervan op de hoogte te brengen en de nodige informatie doorgeeft. Indien de communicatie tussen beide ex-partners/ouders onvoldoende loopt, dan kan de andere ouder initiatief nemen om informatie over zijn/haar zoon/dochter te krijgen. Meer toelichting hieromtrent kan u vragen aan uw thuisbegeleider. 

 

De eerste huisbezoeken zijn een voortraject en de thuisbegeleider zal samen met u nagaan waarrond u graag wil werken in de begeleiding en wat u van ons kan verwachten. Na de eerste 3 maanden wordt dit samengevat in een individuele dienstverleningsovereenkomst waarvan u zelf ook een exemplaar krijgt. Hierin leggen  we vast welk begeleidingspakket we opstarten met vermelding van duur en frequentie.

Na afronding van het begeleidingspakket zal nagegaan  worden of de doelstellingen voldoende bereikt zijn en of u nog vragen heeft naar een volgend begeleidingspakket. 

 

 

3.2.      WAT IS EEN BEGELEIDING?

 

Als begeleiding beschouwen we:

-          elk huisbezoek  of individueel contact met het gezin of de zoon/dochter, thuis of elders.

-          een bespreking met andere diensten of hulpverleners afgesproken met de ouders

-          deelname aan groepsactiviteiten georganiseerd door Start West-Vlaanderen

-          bijzondere verslagen en interne besprekingen

-          bepaalde  contacten met bezoekouders


3.3.     WAT KOST EEN BEGELEIDING?

 

Vanaf de opstart van de begeleiding wordt een bijdrage gevraagd van 75 euro per kalenderjaar per gezin. De facturatie van dit lidgeld gebeurt 2 maal per jaar voor 37,5 euro. Als de begeleiding later start dan begin van het jaar, wordt slechts een gedeelte van het lidgeld gefactureerd volgens het resterend aantal maanden.

Afhankelijk van de inschrijving van de persoon bij het VAPH zal de begeleiding al dan niet gesubsidieerd worden in verschillende mogelijke vormen. Afhankelijk van de zorgvorm moet u uw persoonlijk budget aan subsidie inzetten. Dit kan in punten (voucher) of in cash zijn.

 

Inschrijving VAPH voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (uw RTH-budget is altijd 8 punten/jaar)

mobiele begeleiding van 1u                                                                                  0.22   punten

ambulante begeleiding van 1u                                                                             0.155 punten

begeleiding groepsactiviteit van 1u                                                                      0.087 punten

 

Inschrijving VAPH met een jeugdhulpbeslissing van de toegangspoort voor begeleiding in MFC

Hier is nog geen persoonvolgend budget ingevoerd. U moet dan ook geen budget inzetten. De subsidiëring van de dienst voor de begeleiding verloopt rechtstreeks via het VAPH

 

Inschrijving VAPH met een Persoonlijk Assitentie Budget  PAB voor minderjarigen

80 euro/uur voor het contact, de voorbereiding, een verslag en opvolging

45 euro forfaitair voor verplaatsingstijd

 

Betaling gebeurt per kwartaal d.m.v. storting op rekeningnummer BE56 475111819188 Van Start West-Vlaanderen binnen de 14 dagen na ontvangst van factuur.

 

Inschrijving VAPH met een PersoonsVolgend Budget PVB voucher*

mobiele begeleiding van 1u                                  0.2 punten

ambulante begeleiding van 1u                             0.15 punten

begeleiding groepsactiviteit van 1u                      0.07 punten

 

Zonder subsidiëring VAPH

Het is mogelijk dat de begeleiding niet (meer) kan gesubsidieerd worden door het VAPH omdat bijvoorbeeld uw budget is opgebruikt of omdat dit niet subsidieerbaar is binnen MFC.  In dat geval kan u toch begeleiding krijgen aan volgende kostprijs:

 

80 euro/uur voor het begeleidingscontact, voorbereiding, verslag en opvolging

45 euro forfaitair voor verplaatsingstijd

 

Betaling gebeurt per kwartaal d.m.v. storting op rekeningnummer BE56 475111819188 van Start West-Vlaanderen binnen de 14 dagen na ontvangst van factuur.

 

uitzonderlijke kosten

 

Thuisbegeleiders kunnen niet instaan voor vervoer van gezin naar overlegmomenten , consultaties of ...  Indien dit bij uitzondering toch gebeurt, worden verplaatsingskosten aangerekend: voor alle afgelegde kilometers bedraagt dit 0,12€/km.   

 

Een voorbeeld:

-          De thuisbegeleider komt u thuis (Marktplein 1 in Kuurne) ophalen  om 9u en rijdt samen met u naar een overleg (Marktstraat 7 in Kortrijk). Na het overleg brengt de thuisbegeleider u terug thuis om 11u15.

-          Verplaatsingskost van Marktplein 1, Kuurne naar Marktstraat 7, Kortrijk

-          en terug:
 14,6 km x 0,12 euro/km = 1,75 euro

-          Begeleidingstijd loopt van 9u tot 11u15.

 

3.4.