GIO – Globaal Individuele Ondersteuning

Extra ondersteuning van kinderen met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking in de kinderopvang en/of op school.

Sinds september 2019 biedt het VAPH in samenwerking opgroeien en departement onderwijs de kans om kinderen tijdelijk extra te ondersteunen in de kinderopvang of op school. GIO is laagdrempelige vraaggerichte hulp. Het is een uitbreiding van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Thuisbegeleidingsdienst Start West - Vlaanderen is als RTH-dienst erkend om GIO aan te bieden.

Inclusie wil zeggen dat een kind met een ontwikkelingsvertraging of beperking kan deelnemen en erbij horen binnen zijn mogelijkheden. Het doel van GIO is om extra in te zetten op participatie, ontwikkelingskansen en het verkleinen van drempels binnen een inclusietraject. Elk traject is uniek en op maat van het kind. Het welbevinden van het kind staat centraal.

In de praktijk:

GIO is gratis
Voor kinderen jonger dan 8 jaar die naar de gewone kinderopvang, kleuteronderwijs of het eerste leerjaar gaan. Er is sprake van een specifieke zorgvraag. Het kind heeft recht op RTH en behoort tot onze doelgroep.

GIO gaat wekelijks door op een afgesproken tijdstip, telkens voor minstens 2u. Kortdurende trajecten zijn mogelijk. Een ondersteuningstraject duurt niet langer dan 4 maanden. Er zijn max. 30u GIO ter beschikking per kind.

De begeleiding is op vraag van ouders en de school en/of kinderopvang (eventueel in overleg met anderen zoals CLB, inclusiecoach…). De begeleiding gaat altijd door op school of in de opvang.

Mogelijke Inhoudelijke doelstellingen binnen GIO:

Ten aanzien van het kind:

 • Werken rond het welbevinden en zich goed voelen in de klas
 • Omgaan met overgangsmomenten
 • Communicatie verbeteren
 • Interactie en contact met andere kinderen en leerkracht/begeleider verbeteren
 • Omgaan met over - of onderprikkeling
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Omgaan met vrij spelmomenten
 • Leren wachten, beurt nemen
 • Installeren van de nodige hulpmiddelen
 • Aanbieden van structuur en inoefenen van routines

Ten aanzien van de leerkracht/begeleider:

 • Verwachtingen van de leerkracht en kind in kaart brengen
 • Beeldvorming rond prikkelverwerking advh sensorisch profiel, emotionele ontwikkeling en voorlopers in communicatie
 • Psycho-educatie: inzicht in de beperking

 

Voor meer info contacteer algemeen nummer 050 40 50 00